lưu cầu ngày 27-28 hàng tháng

Discussion in 'Lưu cầu' started by hoang_hai31, Sep 28, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  26 76474 49044 12409 56788 18780 90875 65289 78460 88567 38860 69615 32198 [B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]83176[/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]
  27 59586 33511 74832 34207 98241 88299 02476 44035 75205 45023 51819 41871 56836[/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]
  28 57617 35536 11334 74125 68877 23587 45306 21766 27110 141[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]69[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 119[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]34[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 964[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]6 [/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]000[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][U][B]0[/B][/U][/COLOR][COLOR=#000000][B]0[/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]
  29 17425 19751 93574 34404 32455 93318 20456 [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]14[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]572 [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]34[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]221 [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]3681 [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][U][B]6[/B][/U][/COLOR][COLOR=#000000][B]7776 35188
  30 93960 78170 01057 38407 13526 40908 78815 50886 69939 82717 03203 60106
  31 10064 83962 94078 91802 00000 10668 00000 00000 75997 00000 57830 39999

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  [/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]
  28 57617 35536 11334 74125 68877 23587 4530[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]6[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 217[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]66[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 271[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]1[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]0 1416[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]9[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 1193[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 964[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B][U]46 [/U][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]00000
  [/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#000000][B]
  28 57617 35536 11334 74125 68877 23587 45306 217[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]66[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 271[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]1[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]0 141[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]6[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]9 1193[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B] 964[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#000000][B]6 [/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][B][B][B][COLOR=#000000]000[/COLOR][U]00[/U]  [COLOR=#006400]chạm [/COLOR][SIZE=3]1,6 [/SIZE][COLOR=#006400]hoặc 4,9[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page