làm thử dàn đề

Discussion in 'Lô Gan Thảo luận & Phân tích' started by kudi nguyen, Jun 19, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. kudi nguyen

    kudi nguyen New Member

    00 01 03 04 06 08 10 11 13 14 16 18 30 31 33 34 36 38 60 61 63 64 66 68 = 28 số
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page