Bảng vàng tháng 8

Discussion in 'Bảng vàng' started by NgayTroVe, Aug 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 01/08/2012 Chúc mừng ACE

  Đặc biệt

  60324


  TSD 24 (1/8)
  Mây Trắng
  24 (1/19)
  Hải Triều 24 (1/8)

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]


  Blue_Sky 24** 60 34 (4/3) thông 2 ngày
  chocon1088 99 69 (2/3) thông 2 ngày


  ************

  deluxe 24** 38 (3/3)
  chinsu
  49** 13 [B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/B](3/3)
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  hoahue [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4]24** [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR](2/3)
  QuynhAnh 46 09 (2/3)
  MR VIP 05 09 (2/3)
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4]hoaiphuong [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000cd][B][SIZE=4]57 [/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B][SIZE=4](1/2)
  [/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  dudoanlo[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4] 92 (1/2)
  MR WIN 05 (1/3)
  [/SIZE]


  [/COLOR][/B][COLOR=#333333][COLOR=#000080][B][SIZE=5]********************************

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI
  [/SIZE][/B][/COLOR]  [COLOR=#333333][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://cocodesiles.unblog.fr/files/2009/05/caae5121.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/c25bd003.gif[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 2. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 02/08/2012 Chúc mừng ACE

  Đặc biệt

  87297


  zenytran936 97 (1/19)
  dohuong 97 (1/10)
  anhlo 97 (1/19)
  caothulo_hg 97 (1/19)


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]


  [COLOR=#333333][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][B]chocon1088 [/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#0000cd][SIZE=4][B]28** 01 91** (5/3)[/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000] thông 3 ngày

  [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#008000][SIZE=4]MR VIP [/SIZE][/COLOR][COLOR=#b22222][SIZE=4]15 [/SIZE][/COLOR][COLOR=#40E0D0][SIZE=4] (1/3) thông 2 ngày
  MR WIN 47 (1/2) thông 2 ngày
  [/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4]hoaiphuong [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000cd][COLOR=#333333][B][SIZE=4]08 [/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333][B][SIZE=4](1/2) thông 2 ngày
  [/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4]chinsu [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333][B][SIZE=4] 13 [/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#0000cd][B][SIZE=4](1/3) thông 2 ngày
  [/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff8c00][B][SIZE=4]deluxe [/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4]06 [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][B][SIZE=4](1/3) [/SIZE][/B][/COLOR][B][SIZE=4]thông 2 ngày

  [/SIZE][/B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000]
  ************  [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000080][B][SIZE=4]Nhai Số [/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4]01 [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#008000][B][SIZE=4](1/2)
  [/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#000080][B][SIZE=4]xosovui[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B][SIZE=4]47 [/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#008000][B][SIZE=4](1/2)
  [/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000080][B][SIZE=4]RONG NHO[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#008000][B][SIZE=4] 06 [/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#FF0000][B][SIZE=4](1/2)[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#008000][B][SIZE=4]
  [/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#FF0099][B][SIZE=4]dohuong [/SIZE][/B][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][SIZE=4]06[/SIZE][/COLOR][COLOR=#40E0D0][SIZE=4] (1/2)
  cauthulo_hg 59 (1/3)
  [/SIZE][/COLOR][/B][B][SIZE=4][COLOR=#008000]camdo6836 [/COLOR][COLOR=#333333]75 (1/3 )[/COLOR]
  [COLOR=#40e0d0]Mây Trắng[/COLOR][COLOR=#333333] 59 (1/3) [/COLOR]
  NgayTroVe 41 (1/2)
  [/SIZE]


  [/B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#000080][B][SIZE=5]********************************

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI
  [/SIZE][/B][/COLOR]  [COLOR=#333333][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://cocodesiles.unblog.fr/files/2009/05/caae5121.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/c25bd003.gif[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 3. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 03/08/2012 Chúc mừng ACE

  Đặc biệt

  76528


  deluxe 28 (1/16)

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]  MR VIP [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4] 00 (1/3) thông 3 ngày
  [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  chinsu 27 (1/3) thông 3 ngày


  NgayTroVe 82 (1/3) thông 2 ngày
  Mây Trắng 92 (1/2) thông 2 ngày
  xosovui [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]82 [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4](1/2) thông 2 ngày
  [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  ************


  Đỗ_Quyên 00 92 (2/3)
  anhlo 30 (1/3)
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0]


  [/COLOR][/B][COLOR=#333333][COLOR=#000080][B][SIZE=5]********************************

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI
  [/SIZE][/B][/COLOR]  [COLOR=#333333][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://cocodesiles.unblog.fr/files/2009/05/caae5121.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/c25bd003.gif[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 4. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 04/08/2012 Chúc mừng ACE

  Đặc biệt

  70700
  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]
  Mây Trắng 39* (1/2) thông 3 ngày
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0][SIZE=4]
  [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  Đỗ_Quyên: 29** (2/3)Thông 2 ngày

  ************


  camdo6836: 56*(1/3)

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][COLOR=#40E0D0]


  [/COLOR][/B][COLOR=#333333][COLOR=#000080][B][SIZE=5]********************************

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI
  [/SIZE][/B][/COLOR]  [COLOR=#333333][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][IMG]http://r16.imgfast.net/users/1613/20/98/94/smiles/2784389376.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://cocodesiles.unblog.fr/files/2009/05/caae5121.gif[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/c25bd003.gif[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]   
 5. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  ĐB: 93255

  TOP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 10** (2/3
  2. Blue_Sky: 93 (1/3
  3. XUÂN HIỆP_KA: 93 (1/3


  TOP CHÉN ĐẶC BIỆT


  1. Mr Vip: Bộ 05
  2. xosovui: dàn 9 con có 55 >>> Cao thủ
   
 6. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  ĐB: 80272

  TOP CHÉN LOTTO:  1. Blue_Sky: 66 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. caothulo_hg: 00 (1/3
  3. meocon: 92 (1/3
  4. thanhlongvip: 66 (1/3
  5. Mây Trắng: 32 (1/2
  6. Mr Win: 99 (1/3
  7. chinsu: 26 (1/3
  8. CON SO CUA TOI: 70 (1/2
  9. Boy36: 30** (2/3


  TOP CHÉN ĐẶC BIỆT

  1. Caothulo_hg: Đầu 7
   
 7. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 91225

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 05 (1/3
  2. Blue_Sky: 12 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  3. xuanbach55: 36, 74** (3/3 >>> Cao Thủ
  4. Mountains: 14 (1/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Chuyên Gia Số: Chạm 2
  2. thanhlongvip: Dàn 8 con có 25
  3. Mountains: Tổng 7

   
 8. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 08/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 53851

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. LTH: 37 (1/2
  2. thanhlongvip: 35 (1/1 >> Cao thủ
  3. Mr Vip: 01 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. Blue_Sky: 41 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  5. deluxe: 35 (1/2
  6. Mr Win: 35, 75 (2/3
  7. caothulo_hg: 56 (1/3
  8. Mountains: 01 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  9. xuanbach55: 19 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  10. Lucky.xsv: 19 (1/2
  11. XUÂN HIỆP_KA: 13, 81 (2/3
  14. bachxa: 05 (1/1 >>> Chú ý chốt muộn giờ lần sau del bài  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. haohoa: dàn 8 con có 51 >>> Cao thủ
  2. Mr Vip: Bộ 01
  3. Mountains: Tổng 6 >>> Thông đb ngày 2


   
 9. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 09/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:28224

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. LTH: 282 (2/2 >>> Cao thủ >>> Thông lô ngày 2
  2. caothulo_hg: 24 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. Mr Win: 282 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. Lucky.xsv: 22 (1/1 >>> Thông lô ngày 2
  5. Oh! Chick: 00 (1/2
  6. Mountains: 65 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  7. Mây Trắng: 32 (1/3  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :60::60::60:

   
 10. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 10/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:22907

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Caothulo_hg: 54 (1/3 >>> thông lô ngày 3
  2. LongNu: 54, 62 (2/3
  3. LTH: 62 (1/3 >>> thông lô ngày 3
  4. Blue_Sky: 22 (1/3
  5. xuanbach55: 80 (1/3
  6. anhlo: 22 (1/3
  7. lotofun: 94 (1/3
  8. thanh_hai: 62 (1/3
  9. Mr Vip: 05 (1/3
  10. Mr Win: 43, 62 (2/3
  >>> Thông lô ngày 3  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :125::125::125:   
 11. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 11/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:07332

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 97, 10 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Mountains: 46 (1/3  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  1. Blue_Sky: Tổng 5
  2. lotofun: Chạm 2
  3. thanhlongvip: Tổng 5
  4. Mây Trắng: Bộ 23
   
 12. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 12/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:24729

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. lame: 21** (2/2
  2. Langtudatinh: 01 (1/2
  3. LongNu: 55** (2/3
  4. Mây Trắng: 39 (1/3
  5. dudoanlo: 89 (1/2
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanh_hai: dàn 11 con có 29
  2. Mây Trắng: Chạm 9
   
 13. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:54610

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. lame: 50, 51 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Mr Vip: 88 (1/3
  3. Langtudatinh: 88 (1/1 >>> Cao thủ >>> Thông lô ngày 2
  4. deluxe: 29 (1/3  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mountains: Đuôi 0   
 14. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:63305

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. lame: 13 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  2. deluxe: 01 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. Langtudatinh: 05, 00 (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  4. lotofun: 53 (1/2
  5. Blue_Sky: 01, 54 (2/3
  6. thanhlongvip : 69** (2/3 >>> Pro chú ý chốt bài đúng giờ.  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :125::125::125:   
 15. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:02597

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 29 (1/3
  2. xuanbach55: 60 (1/3
  3. Langtudatinh: 97 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  4. Mây Trắng: 34 (1/3
  5. caothulo_hg: 74 (1/3
  6. hoahue: 53 (1/2
  7. LongNu: 11** (2/3
  8. Mountains: 91 (1/2
  9. 113: 86 (1/2  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mây Trắng: Chạm 7
  2. Blue_Sky: Chạm 7   
 16. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:32917

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Win: 25** (2/3
  2. hoahue: 62** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. Langtudatinh: 01 (1/3 >>> Thông lô ngày 5
  4. Blue_Sky: 35 (1/2
  5. deluxe: 696 (2/3
  6. Mountains: 18 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  7. caothulo_hg: 01 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  8. Mây Trắng: 17 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  9. dohuong: 25** (2/2


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :111::111::111:
  ( Có 2 pro trúng đề nhưng bài post vi phạm nội quy nên không được tính )

   
 17. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:78317

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. LongNu: 33 (1/3
  2. Mây Trắng: 86 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  3. Mr Win: 33 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. XUÂN HIỆP_KA: 13 (1/3
  5. 113: 282 (2/2 >>> Cao thủ :63:


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :131::131::131:

   
 18. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 18/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:42933

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dap.chet: 73 (1/3
  2. vina24h: 76** (2/2
  3. Mr Win: 59 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  4. Blue_Sky: 93 (1/1
  5. chinsu: 81, 00 (2/3
  6. Mây Trắng: 73, 79 (2/3 >>> Thông lô ngày 4
  7. anhlo: 79 (1/3
  8. Mr Vip: 00, 79 (2/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  rongbachkim: dàn 19 con có 33

   
 19. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:40708

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Blue_Sky: 63 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. anhlo: 94, 74 (2/2 >> Cao thủ >>>Thông lô ngày 2
  3. Mây Trắng: 57**, 58*** (5/3 >>> Xuất xắc nhất ngày >>> Thông lô ngày 5
  4. 113: 89 (1/2
  5. xuanbach55 : 63 (1/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Blue_Sky: Chạm 0
  2. phongthuy789: dàn 22 con có 08
  3. Mountains: Đầu 0:126:

   
 20. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 20/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 17171

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Blue_Sky: 61 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  2. LongNu: 42 (1/2
  3. Langtudatinh: 41 (1/3
  4. anhlo: 50 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  5. 113: 71 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. tuânno1: 52** (2/2
  7. ngaytrolai: 50(1/3
  8. lotofun: 58 (1/3
  9. tora: 58 (1/2
  10. xuanbach55: 70, 61 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  11. dudoanlo: 90 (1/2
  12. vina24h: 93 (1/2
  13. VuongCongTu: 20, 32** (3/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. chinsu: Tổng 8
  2. lame: Chạm 7
  3. lotofun: Chạm 7

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page