Bảng vàng tháng 5

Discussion in 'Bảng vàng' started by sóng xanh, May 27, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 1/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt

  99390

  caothulo_hg 90 ---> (1/12)

  Lãng Tử 90 ---> (1/10)
  xosovui 90 ---> (1/25)
  Lô tô

  lotofun 55 ---> (1/1)
  dudoanlo 55 ---> (1/2)
  dohuong 56** ---> (2/2)
  sầu đời 99 00 55 ---> (3/3)
  anhlo 07 ---> (1/3)
  vulong882006 55 ---> (1/3)
  ngcanhtoan 55 ---> (1/3)
  xosovui 292 ---> (2/3)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]   
 2. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 2/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  49051


  Lãng tử 51 ---> (1/20)thông ĐB ngày 2
  Gà_coi 51---> (1/10)

  Lô tô

  Xuanbach55 41 ---> (1/2)
  camdo6836 08 41 ---> (2/2)
  caothulo_hg 51 ---> (1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 3. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 3/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  87274
  trượt đề 74 (1/1)

  lô tô
  xuanbach55 38 (1/3) thông lô ngày 2
  pespro7 38 (1/1)
  Lãng Tử 48 (1/3)
  dohuong 07 (1/2)
  lotofun 48 (1/3)
  anhlo 00 (1/3)
  vulong882006 48 (1/3)
  sầu đời 60 48 (2/3)
  trượt đề 40 60 (2/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 4. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 4/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  90435
  Lãng Tử 35 (1/17)
  victory 35 (1/16)

  lô tô
  xuanbach55 00 (1/3)thông lô ngày 3
  pespro7 01 (1/1) thông lô ngày 2
  lotofun 33 (1/3) thông lô ngày 2
  anhlo 87 (1/3) thông lô ngày 2
  ngcanhtoan 06 72 (2/2)
  CONANDOYLE 69 (1/2)
  victory 85 (1/3)
  camdo6836 15 (1/3)
  du1973 18 (1/3)
  xosovui 92 (1/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 5. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 5/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  53045
  victory 45 (1/16)thông ngày 2
  TSD 45 (1/6)

  lô tô
  xuanbach55 22** (2/3)thông lô ngày 4
  pespro7 03** (2/2) thông lô ngày 3
  lotofun 22 (2/3) thông lô ngày 3
  anhlo 87 (1/3) thông lô ngày 3
  ngcanhtoan 45 (1/1)thông lô ngày 2
  CONANDOYLE 28 68 (2/3)thông lô ngày 2
  du1973 69 (1/3) thông lô ngày 2
  dudoanlo 59** (2/2)
  Lãng Tử 22** (2/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 6. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 6/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  53045
  victory 45 (1/16)thông ngày 2
  TSD 45 (1/6)

  lô tô
  xuanbach55 21 (1/3)thông lô ngày 5
  ngcanhtoan
  10 (1/1)thông lô ngày 3
  CONANDOYLE 31 (1/3)thông lô ngày 3
  camdo6836 31 (1/3)
  caothulo_hg 00** (2/3)
  dohuong 00** (2/3)
  rongbachkim 10 (1/2)
  vulong882006 00** 02 (3/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 7. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 7/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  91229ga_coi 29 (1/21)
  xosovui 29 (1/12)

  lô tô
  xuanbach55 92 (1/3)thông lô ngày 6
  ngcanhtoan 24** (2/2)thông lô ngày 5
  CONANDOYLE 55 89 (2/3)thông lô ngày 5
  Lãng Tử 77 97 (2/3)
  lotofun 55 (1/3)
  trượt đề 89 84 (2/3)
  xosovui 35 (1/2)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 8. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 8/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  45644
  xosovui 44 (1/20)thông ĐB ngày 2
  dudoanlo 44 (1/19)
  lotofun 44 (1/19)
  anhlo 44 (1/18)


  lô tô
  xuanbach55 04 (1/3)thông lô ngày 7
  ngcanhtoan 93 (1/2)thông lô ngày 6
  trượt đề 85 (1/2)thông lô ngày 2
  xosovui 49** (2/2)thông lô ngày 2
  ChangSan 93 (1/3)
  DM_68 69 (1/2)
  victory 68 (1/2)
  caothulo_hg 85 (1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 9. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 9/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  62990
  xosovui 90 (1/20)thông ĐB ngày 3
  caothulo_hg 90 (1/19)
  CONANDOYLE 90 (1/19)
  dohuong 90 (1/10)


  lô tô
  xuanbach55 77 (1/2)thông lô ngày 8
  xosovui 47
  (1/3)thông lô ngày 3
  ChangSan 77 (1/3)thông lô ngày 2
  caothulo_hg 47 77 (2/3)thông lô ngày 2
  dudoanlo 41** (2/2)
  rongbachkim 93 (1/2)
  lotofun 53 (1/3)
  anhlo 97 (1/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 10. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 10/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  anhlo 60 (bộ 01 )

  lô tô
  xuanbach55 06 60 (2/3)thông lô ngày 9
  ChangSan
  86 (1/3)thông lô ngày 3
  caothulo_hg 82 (2/3)thông lô ngày 3

  rongbachkim 46(1/2) thông lô ngày 2
  anhlo 21 86 (2/3)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 11. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 11/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt

  lô tô
  rongbachkim 13** (2/2) thông lô ngày 3
  anhlo 19 (1/3)thông lô ngày 2
  trượt đề 72 (1/1)
  DM_68 42 (1/2)
  xosovui 12 (1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 12. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 12/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  33176
  lotofun 76 (1/25)
  victory 76 (1/14)
  trượt đề 76 (1/22)
  Lãng Tử 76 (1/18)
  xosovui 76 ( dàn: 71.76.21.26.75.25.70.20 )


  lô tô
  trượt đề 37 (1/3)thông lô ngày 2
  xosovui 20 (1/3)thông lô ngày 2
  dudoanlo 68 (1/3)
  victory 76 (1/3)
  ChangSan 37 (1/3)
  Kay 37 (1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 13. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 13/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  71190
  anhlo 90 (1/13)
  lô tô
  trượt đề 35 16 (2/2)thông lô ngày 3
  dudoanlo 95 (1/3)thông lô ngày 2
  ChangSan 86 (1/3)thông lô ngày 2
  Lãng Tử 97 (1/3)
  pespro7 29 (1/3)
  lotofun 21 31 (2/3)
  CONANDOYLE 56 (1/3)
  sầu đời 99 17 (2/3)
  anhlo 56 (1/3)
  RONGNHO 29 63 (2/4)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 14. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 14/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  08377
  Lãng Tử 77 (1/21)
  CONANDOYLE 77 (1/20)
  xosovui 77 (1/20)

  lô tô
  Lãng Tử 77 88 (2/3)
  pespro7 73 (1/3)
  anhlo 43 84 (2/3)

  xosovui 95 (1/3)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 15. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 15/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  CONANDOYLE 65 (1/20)thông ĐB ngày 2
  xosovui 65 (1/20)Thông ĐB ngày 2
  lehoang888 65 (1/8)
  lô tô
  xosovui 36 (2/2)thông lô ngày 2
  ngcanhtoan 35 (1/2)
  ChangSan 70*** (3/3)
  dudoanlo 35 (1/2)
  Giun đất 28 (1/2)
  caothulo_hg 19 46 (2/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 16. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 16/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  dudoanlo 35 (1/19)
  lô tô
  ChangSan 48 (1/3)Thông lô ngày 2
  Nhai Số 07 (1/1)
  victory 67 (1/2)
  pespro7 07 (1/3)
  Lãng Tử 17 (1/3)
  xuanbach55 48 (1/3)
  lode_mb 18 (1/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 17. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 17/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  ga_coi 07 (1/15)
  lô tô
  pespro7
  44 (1/3)thông lô ngày 2
  victory74 36 (2/3)thông lô ngày 2
  xuanbach55 11 (1/3)thông lô ngày 2
  vulong88200611 (1/3)
  rongbachkim 49 (1/2)
  CONANDOYLE 78 37 (2/3)
  Quyết Thắng 99 (1/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 18. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 18/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt

  lô tô
  pespro7
  38 (1/3)thông lô ngày 3
  victory 10 (1/2)thông lô ngày 3
  CONANDOYLE 62 (1/3)thông lô ngày 2
  Quyết Thắng 72** (2/3)thông lô ngày 2
  rongbachkim 70 (1/2)thông lô ngày 2
  vulong882006 63 06 (2/3)thông lô ngày 2
  Lãng Tử 58 (1/3)
  ChangSan 10 (1/3)
  Lô tiên sinh 60** (2/3)
  xosovui 20 (1/2)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 19. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 19/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  victory 81 (1/10)

  lô tô
  victory 40 31 (2/3)thông lô ngày 4
  Quyết Thắng 51 (1/3)thông lô ngày 3
  rongbachkim 56 (1/2)thông lô ngày 3
  vulong882006 00 (1/3)thông lô ngày 3
  Lô tiên sinh 33 (1/3)thông lô ngày 2
  xosovui 51 (1/2)thông lô ngày 2

  zenytran936 40 (1/1)
  trượt đề 31 (1/2)
  Kay 99 (1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 20. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 20/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  Quyết Thắng 39 (1/8)

  lô tô
  victory 29 (1/2)thông lô ngày 5
  Quyết Thắng 44 (1/3)thông lô ngày 4
  vulong882006 01 (1/3)thông lô ngày 4
  zenytran936 36 (1/1)thông lô ngày 2
  deluxe 44 86 (2/3)
  Phalenka 44 (1/3)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page