Bảng vàng thành tích tháng 3 /2013

Discussion in 'Bảng vàng' started by ThuyCuong, Mar 1, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 66797 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thuycuong : 89 thông bt ngày 2
  2.vodoitiensinh : 07
  3.Tansatlenh :68
  4.thanhlo999 : 99  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][COLOR=#333333][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]1.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#008000]thuycuong[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]89,99[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#006400](2/3)[/COLOR] thông lô ngày 2
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]2.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]tuanno1[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]:[/COLOR][COLOR=#ff0000]91[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/3) [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333]3.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]thienly-91[/COLOR][COLOR=#333333]: [/COLOR][COLOR=#ff0000]59[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/3)[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  [/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]4.[COLOR=#800080]113[/COLOR] :[/COLOR][COLOR=#ff0000]68[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#006400][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3) thông lô ngày 3[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]5. [/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]bjmbjm : 68 [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]6.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff8c00]yeugaixjnh :89,73[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](2/3)
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]7.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#40e0d0]tominguyen[/COLOR] : [COLOR=#ff0000]61[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2)
  8.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]alaptrinh[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] :[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]57*,99,61[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (4/3) xuất sắc
  9.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]vodoitiensinh[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]: [/COLOR][COLOR=#ff0000]07[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (1/3 )
  10.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000cd][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]anhlo[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] : [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]89 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3 )
  11.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Tansatlenh :68 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2)
  12.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffa500][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Caothulo-hg [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]61[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (1/2)
  13.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Sl2-boy [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]48[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (1/3) thông lô ngày 2
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B]
  1.
  hoahieu : bộ 97
  2.satthulode : chạm 9


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 2. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 50109 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thuycuong : 67 thông bt ngày 3
  2.khanhhuy86 : 66
  3.anhlo : 98  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]1.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#008000][COLOR=#333333]thuycuong[/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]67, 98[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#006400](2/3)[/COLOR] thông lô ngày 3
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]2.[/COLOR][COLOR=#40e0d0]tuanno1[/COLOR][COLOR=#333333]:[/COLOR][COLOR=#ff0000]16[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/3) thông lô ngày 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333]3.[/COLOR][COLOR=#40e0d0]thienly-91:[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#ff0000]43[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/3) thông lô ngày 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#800080]19062000 : 09* (2/2) [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]5. vualo [/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0] : 67 (1/2 ) [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]6[COLOR=#40e0d0].Shoorp[/COLOR] :[COLOR=#ff0000]08[/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/3)
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]7.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#40e0d0]tominguyen[/COLOR] : [COLOR=#ff0000]3[/COLOR][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333](1/2) thông lô ngày 2[/COLOR]
  [COLOR=#333333]8.[/COLOR][COLOR=#40e0d0]macthenhansau : 16 (1/2)[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  9.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]vodoitiensinh[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]54[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (1/3 ) thông lô ngày 2
  10.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000cd][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]anhlo[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] : [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]98 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3 ) thông lô ngày 2
  11.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Tansatlenh :66 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2) thông lô ngày 2
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :72::72::72::72::72::72:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 3. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 13019 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thuycuong : 82 thông bt ngày 4

  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][COLOR=#333333][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]1[/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#008000][SIZE=5].thuycuong[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]28[/COLOR][COLOR=#ff0000], 19,82[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#006400](3/3)[/COLOR] thông lô ngày 4 XUẤT SẮC
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]2.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]chemgio-trungthat[/COLOR][COLOR=#333333]: [COLOR=#ff0000]19 [/COLOR](1/2)[/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333]3.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]hoahieu : 82 (1/3 )[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [/B]
  [B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]4[/COLOR][COLOR=#40e0d0].bjmbjm :18 (1/3)[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]5.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff8c00][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]huynhlam1012[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] :[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]28,74 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](2/3 )
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]
  [B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]6.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Tansatlenh :86 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2) thông lô ngày 3
  7.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]vualo [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]19,41[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (2/3 )thông lô ngày 2
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]
  [B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :72::72::72::72::72::72:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 4. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 33982 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1.113 : 36
  2.Tansatlenh : 06
  3
  anhtize : 22

  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]1[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][COLOR=#333333][SIZE=5].thuycuong[/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000] 37 ****[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#006400](4/3)[/COLOR] thông lô ngày 5 XUẤT SẮC
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]2.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]Si2-boy[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [COLOR=#ff0000]92 *,32 [/COLOR](3/3)[/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3.thanhloe [/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][COLOR=#333333] : 36 (1/2 )[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [/B]
  [B][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]4[/COLOR][COLOR=#40e0d0].bjmbjm :84 (1/3) thông lô ngày 2[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]5.[/COLOR][COLOR=#ff8c00]113 : 36,63 (2/3)[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]6.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Tansatlenh :06 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2) thông lô ngày 4
  7.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]vualo [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]: [/COLOR][COLOR=#ff0000]06[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (1/3 )thông lô ngày 3
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :72::72::72::72::72::72:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 5. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 91904 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1.7ngaychuachen : 19  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][FONT=georgia][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]1[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/B][/B]
  .anhlo :46 (1/3)
  2. dangvandung: 24 *,42 (3/3)
  3.
  [B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000]Tansatlenh :87 [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/2) thông lô ngày 5
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][COLOR=#333333]4[/COLOR][COLOR=#40e0d0].bjmbjm :80 (1/3) thông lô ngày 3[/COLOR][/B][/B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]5.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][COLOR=#40e0d0][COLOR=#333333]vualo [/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]42[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3 )thông lô ngày 4[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]

  [B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :72::72::72::72::72::72:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 6. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 16998 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1.anhtize : 83  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][FONT=georgia][COLOR=#333333]1[/COLOR][/FONT][/B][/B][/B].anhlo :67*** (3/3) thông lô ngày 2
  2. anhtize: 83 (1/3)
  3.
  [B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000]Tansatlenh :83 [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/2) thông lô ngày 6
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][COLOR=#333333]4[/COLOR][COLOR=#40e0d0].bjmbjm :11 (1/3) thông lô ngày 4[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]5.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]thanlo888[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][COLOR=#40e0d0][COLOR=#333333] [/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]98,84[/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] (2/3 )[/SIZE]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4]6.[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff8c00][SIZE=4]yeugaixjnh [/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4]: [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4]10,11[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] (2/3)
  7.[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4]thienly-91[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] :[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4]62[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] (1/2)
  8.[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#800080][SIZE=4]113[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] :[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4]59[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] (1/3)
  9.[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#008000][SIZE=4]thuycuong[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] :[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4]83[/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4] (1/3)
  [/SIZE][SIZE=4][/SIZE]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  [B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  113 : CHẠM 8


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 7. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 29946 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U]

  1.thanl0888 : 35


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][FONT=georgia]1[/FONT][/B][/B][/B][/B].thuycuong : 37 (1/3) thông lô ngày 2
  2.
  anhtize: 94(1/3) thông lô ngày 2
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B].[/B][/B][/B][/B][/B][/B]thienly-91 :35,53 (2/2)thông lô ngày 2
  [B][B][B][B][B][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]thanlo888[B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]35[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3 ) thông lô ngày 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]


  [B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  chemgio-trungthat : 25 con có 46


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 8. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 08/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 33629 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#FF8C00][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/COLOR]

  :127::127::127::127::127:


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][FONT=georgia]1[/FONT][/B][/B][/B][/B][/B].thuycuong : 86 (1/3) thông lô ngày 3
  2. anhtize: 93,86(2/3) thông lô ngày 3
  [B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B].[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]thienly-91 :33 (1/2)thông lô ngày 3
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]bjmbjm[/COLOR][/B][/B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]70[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3 )
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.yeugaixjnh : 18 *(2/3)
  6
  .chemgio-trungthat : 08 (1/2)
  7.
  Si2- boy :35 * (2/3)
  8
  .Kid162 :70 (1/3)
  9.
  bambo 1234 : 93 (1/2)
  10.
  Tansatlenh : 86 (1/3)

  [B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :0249::0249::0249::0249::0249:[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 9. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 09/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 97887 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [FONT=Georgia][COLOR=#FF8C00][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/COLOR][/FONT][COLOR=#FF8C00]

  [/COLOR]
  1.anhtize :72
  2.thanlo888 : 98
  3.vodoitiensinh :39


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][B][FONT=georgia]1[/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B].113 : 98 (1/3)
  2. anhtize: 72,75 (2/3) thông lô ngày 4
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B].[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]thienly-91 :66 (1/3)thông lô ngày 4
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]hoahieu[/COLOR][/B][/B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]53 *,15[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (3/3 )
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.huynhlam1012 : 98 (1/3)
  6
  .lovadez31 : 65 (1/2)
  7.
  vietphuong
  :67 (1/3)
  8
  .Kid162 :67,15 (2/3) thông lô ngày 2
  9.
  thanhloe : 66
  (1/2)
  10.
  vodoitiensinh : 39
  (1/3)
  11.
  annep :58 (1/3)
  12
  .thanlo888 : 98( 1/3)
  13.
  thanlo999 :23 (1/2)

  [B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  113 chạm 8
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 10. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 10/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 33433 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][FONT=Georgia][COLOR=#FF8C00][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][COLOR=#FF8C00]

  [/COLOR][/FONT]
  1.anhtize :30 * xuất sắc thông bt ngày 2
  2.Kid162 :76
  3.xuanbach 55: 44
  4.khanhhuy86 :11


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][B][B][FONT=georgia]1[/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].113 : 97 (1/3) thông ngày 2
  2. anhtize: 99,30 * (3/3) thông lô ngày 5 xuất sắc
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B].[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B]xuanbach55[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B] :44,93 (2/2) xuất sắc
  [B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]zandoi [/COLOR][/B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]97[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3 )
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.huynhlam1012 : 92 (1/3) thông lô ngày 2
  6
  .tominguyen :36 *(2/3)
  7.
  chemgio-trungthat
  :91 *,97(3/2) xuất sắc
  8
  .Kid162 :76,70 (2/3) thông lô ngày 3
  9.
  thanhloe
  : 36 * (2/2) thông lô ngày 2 xuất sắc
  10.
  vodoitiensinh : 33
  (1/3) thông lô ngày 2
  11.
  vualo :04,50 (2/3)
  12
  .thanlo888 : 08,37( 2/3) thông lô ngày 2
  13
  .thuycuong : 68 (1/3)


  [B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  :132::132::132::132::132:
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 11. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 11/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 83014 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][COLOR=#FF8C00][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][COLOR=#FF8C00]

  [/COLOR][/FONT][/COLOR]
  1.anhtize : 16 thông bt ngày 3
  2.Tansatlenh :88
  3.vodoitiensinh :02  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=georgia]1[/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].thuycuong :49 (1/3) thông ngày 2
  2. anhtize: 16,14 * (3/3) thông lô ngày 6 xuất sắc
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333].[/COLOR][COLOR=#ff0000]Tansatlenh[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B] :88 (1/2)
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]thienly 91[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0] [/COLOR][/B][/B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]14*[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (2/3 )
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.langtu83 : 56 (1/2)
  6
  .dangvandung : 82 (1/3)
  7.
  chemgio-trungthat
  : 81,88(2/2) xuất sắc
  8
  .Kid162 :03*,40 (3/3) thông lô ngày 4
  9.
  alaptrinh : 07 (1/3)
  10.
  vodoitiensinh :
  02(1/3) thông lô ngày 3
  11.
  annep : 88 (1/3)
  [B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  1.113 chạm 4
  2.Kid162 chạm 4
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 12. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 12/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 74237 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][COLOR=#FF8C00][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][COLOR=#FF8C00]

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR]
  1.113 : 59
  2.Tansatlenh :73 THÔNG BT ngày 2
  3.vodoitiensinh :39 THÔNG BT ngày 2  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=georgia]1[/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].113 :59 (1/3)
  2. anhlo : 73 (1/3)
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333].[/COLOR][COLOR=#ff0000]Tansatlenh[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B] :37,73 (2/2) thông lô ngày 2
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]vietphuong[/COLOR][/B][/B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]73[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3 )
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.huynhlam1012 : 09 (1/3)
  6
  .bambo1234 : 68* (2/2) xất sắc
  7.
  hoahieu: 75 (1/3)
  8
  .bjmbjm :84 (1/3)
  9.vodoitiensinh : 39,75(2/3) thông lô ngày 4

  [B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  1.thuycuong cham 3

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 13. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 48660 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00][SIZE=4][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/SIZE]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  1.113: 27 * xuất sắc Thông BT ngày 2
  2.vodoitiensinh : 53 Thông BT ngày 3


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].113 :27 *,72(3/3) thông lô ngày 2 xuất sắc
  2.chemgio-trungthat : 22 (1/2)
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333].[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]thienly-91 : 51 (1/3)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]kid162[/COLOR][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]98[/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=3] (1/3 ) [/SIZE]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.huynhlam1012 : 53 (1/3) thông lô ngày 2
  6.vodoitiensinh : 53,98(2/3) thông lô ngày 5

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  chemgio-trungthat : 25 con có 60

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 14. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 71225 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00][SIZE=4][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/SIZE]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  1.113: 38 Thông BT ngày 3
  2.thanlo888: 18

  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].113 : 38(1/3) thông lô ngày 3
  2.chemgio-trungthat : 90 * (2/2) xuất sắc thông lô ngày 2
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333].[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]vua lo[/COLOR][COLOR=#40e0d0] : 29 (1/3)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]thanlo999[/COLOR][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]26 *[/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=3] (2/2 ) xuất sắc[/SIZE]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.yeugaixjnh : 39 * (2/3)
  6.vodoitiensinh : 74(1/3) thông lô ngày 6
  7.phudu :71 (1/2)
  8.
  bjmbjm : 39 * (2/3 )
  9.
  vietphuong : 51 (1/3)
  10.
  thanlo888 : 18 (1/3)
  11.
  anhlo : 38 (1/3)
  12
  .Tansatlenh : 26 *(2/2) xuất sắc
  13.
  thuycuong : 28 (1/3)

  [B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  1.chemgio-trungthat : 25 con có 25 thông đặc biệt ngày 2
  2.kid162 : chạm 5
  3.xosovui : bộ 02

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 15. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 90692 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00][SIZE=4][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/SIZE]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  :0249::0249::0249::0249::0249:
  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].thienly-91 :15(1/3)
  2.annep : 78(1/3)
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333].[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]khanhhuy 86 :49 (1/3)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]thanlo999[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]02[/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=3] (1/1) xuất sắc thông lô ngày 2[/SIZE]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.Tansatlenh : 49 (1/2) thông lô ngày 2
  6.vodoitiensinh : 15(1/3) thông lô ngày 7
  7
  .bjmbjm
  : 69 (1/3 ) thông lô ngày 2
  8
  .thanlo888
  : 41 (1/3) thông lô ngày 2
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :127::127::127::127::127:

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 16. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 06544 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00][SIZE=4][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/SIZE]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  1.vodoitiensinh :64
  2.hoang hai-31 :36


  TỐP CHÉN LOTTO:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].chemgio-trungthat : 32 *(2/2) xuất sắc
  2.
  thuycuong : 25(1/3)
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333].[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]khanhhuy 86 :34 (1/3) thông lô ngày 2[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]dangvandung[/COLOR][/B][/B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]90[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3) thông lô ngày 3
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.yeugaixjnh : 32 * (2/3)
  6.vodoitiensinh : 46,64,49(3/3) thông lô ngày 8
  7.vualo : 93 (1/3 )
  8
  .thanlo888
  : 61 * (2/3) thông lô ngày 3
  9.lovadez31 : 69 (1/2 )
  10.
  lodeu : 23,32* (3/2) xuất sắc
  11
  .hoang hai-31 : 36,48 (2/3 )
  12
  .o0ohoangdaiko0o : 23,32* (3/2) xuất sắc  [B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :127::127::127::127::127:

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 17. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 08586 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00][SIZE=4][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/SIZE]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  1..o0ohoangdaiko0o : 78
  2.113 : 97


  TỐP CHÉN LOTTO:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  .alaptrinh : 41(1/3)
  2.
  thuycuong : 28 *(2/3) thông lô ngày 2
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333].Soorp[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0] :76 (1/3) [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]dangvandung[/COLOR][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]35[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3) thông lô ngày 4
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.yeugaixjnh : 32,86 (2/3) thông lô ngày 2
  6.congtu368 : 41,35 (2/3) [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333]7[/COLOR].rongbachkim : 86[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/2 ) [/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  8[/COLOR][/COLOR]
  .thanlo888
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333] :[/COLOR][/COLOR] 27[COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3) thông lô ngày 4
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333]9.[/COLOR][/COLOR]huynhlam1012[COLOR=#333333][COLOR=#333333] : [/COLOR][/COLOR]43[COLOR=#333333][COLOR=#333333] (1/3)[/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  10.[/COLOR][/COLOR]
  anhlo[COLOR=#333333][COLOR=#333333] :[/COLOR][/COLOR] 07,77[COLOR=#333333][COLOR=#333333](2/3)[/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  11[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  .thienly-91 : 97 (1/3)[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  12[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  .113 : 97,78 (2/3 )[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  thuycuong : chạm 6

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 18. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 18/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 92160 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00][SIZE=4][U]TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [/U][/SIZE]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B].bjmbjm : 98,47 (2/3)
  2.
  thuycuong : 98,44 (2/3) thông lô ngày 3
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333].[/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333].[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]anhlo[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] :[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] 37 [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/3) thông lô ngày 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]vualo[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]35[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] (2/3)
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]5[/COLOR][/COLOR][/COLOR].hoanganh : 04,58 (2/3 )
  6.congtu368 : 98 (1/3) thông lô ngày 2[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :0144::0144::0144::0144:[B][SIZE=5][SIZE=3]
  [/SIZE]
  [/SIZE][/B]
  [B][B][SIZE=3][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]
   
 19. XOSOVUI

  XOSOVUI Administrator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 10810 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  anhtize : 10

  xuanbach55: 80

  vodoitiensinh: 56

  ThuyCuong: 36


  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  .bjmbjm : 33

  2.
  ThuyCuong: 36 thông lô ngày 4

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  .hoahieu[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] :[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] 80.66

  [B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]vualo[/COLOR][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]10.92 [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]thông lô ngày 2
  [B][B][B][B][B][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  5.MrToi : 50

  6.congtu368
  : 96 thông lô ngày 3

  7. Chemgio_trungthat: 80
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333]8. [/COLOR][/COLOR]
  vodoitiensinh: 56

  9. o0ohoangdaiko0o: 31

  10.thanhloe: 36.66

  11. anhtize: 10

  12. tominguyen: 62

  13. thanlo888: 51

  14. dangvandung: 51

  15. SI2-boy: 82.39 Xuất sắc

  16.
  Tàn_Sát_Lệnh: 29

  17.huynhlam1012: 27.72
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  :0144::0144::0144::0144:[B][SIZE=5][SIZE=3]
  [/SIZE]
  [/SIZE][/B]
  [B][B][SIZE=3][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]
   
 20. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 20/03/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 93974 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ: [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#FF8C00]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  xuanbach55: 59 thông bt ngày 2

  vietphuong : 37

  ThuyCuong: 59 thông bt ngày 2


  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]1[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  .vietphuong : 96

  2.
  ThuyCuong: 59 thông lô ngày 5

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  .hoahieu[COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333] :[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000] 96 thông lô ngày 2
  [/COLOR][/COLOR]

  [B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]4.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]vualo[/COLOR][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: 41[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][COLOR=#333333]thông lô ngày 3
  [/COLOR][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]5[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR].MrToi : 17 thông lô ngày 2
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  6.bambo1234
  : 46,64,89 xuất sắc[COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  7. Chemgio_trungthat: 70 thông lô ngày 2

  [B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]8. [/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]kenny-vu[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]: 17,23

  9.xuanbach55 : 11,59
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  10.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]phudu[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][COLOR=#3399ff]: 37[/COLOR][/B][B][B][B][B][COLOR=#ff9933]

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#333333]11. [/COLOR][COLOR=#40e0d0]annep[/COLOR][B][B][COLOR=#3399ff]: 23

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#333333]12. [/COLOR][COLOR=#40e0d0]tora [/COLOR][B][B][COLOR=#3399ff]: 41

  [/COLOR][/B][B][B][B][COLOR=#3399ff]
  [/COLOR][/B][B][B][B]
  [B][B][COLOR=#FF0000]

  [/COLOR][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=Georgia]
  [SIZE=4][U][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT
  [/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][SIZE=5][SIZE=3]
  [/SIZE][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=5][SIZE=3]chemgio-trungthat : 25 con có 74

  kid162 : chạm 7
  [/SIZE]
  [/SIZE][/B][/B][/B][B][B][B][B][SIZE=3][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page