Mời ACE tham gia thảo luận nhiệt tình


Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Cặp số 03 ra ngày 01-12-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 11 ngày.
Cặp số 10 ra ngày 02-12-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 10 ngày.
Cặp số 21 ra ngày 01-12-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 11 ngày.
Cặp số 28 ra ngày 25-11-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 17 ngày.
Cặp số 53 ra ngày 28-11-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 14 ngày.
Cặp số 68 ra ngày 29-11-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 13 ngày.
Cặp số 69 ra ngày 30-11-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 12 ngày.
Cặp số 76 ra ngày 27-11-2012 đến ngày 12/12/2012 vẫn chưa ra là 15 ngày.